Cafe 204

Ochrana osobních údajů

Cafe 204. třída Tomáše Bati 204 Zlín 76001 je správcem osobních údajů, osobní údaje zpracovává zejména pro tyto následující účely:

Provozovatel webu:
Bc. et Bc. Prokop Pyszko

Cornovova 1059/32 618 00 Brno - Černovice

IČ: 75305402 DIČ: CZ8909025576
 

Provozovna:  Café 204 třída Tomáše Bati 204 Zlín 76001

Informace o zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti.

 1. K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci a dodavatelé IT služeb. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.
   
 2. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly učiněny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
   
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, která je individuální v závislosti na jednotlivých účelech zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 4. Máte právo:
  1. požadovat přístup k osobním údajům,
  2. subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů,
  4. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení – zpracování,
  5. vznést námitku proti neoprávněnému zpracování osobních údajů,
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytli
  7. Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
    
 5. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaši žádost, pokud to bude časově možné, zpracujeme do 30 dnů od doručení.
   
 6. Svá práva vůči organizaci uplatňujte vůči referentu/pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Referent/pověřenec pro ochranu osobních údajů: info@cafe2O4.cz